Alumex – polityka prywatności

1.  Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników strony internetowej: ALUMEX (alumex.biz.pl), zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies. Celem niniejszej polityki prywatności jest zapewnienie Użytkownikom Strony ochrony prywatności na poziomie odpowiadającym, co najmniej standardom przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.1000) oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz. U.2016.1489 t.j. z dnia 2016.09.16).

2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji zawartości Strony, w tym niniejszej polityki prywatności. W szczególności Administrator jest uprawniony do poprawiania zamieszczonych na Stronie informacji, bieżącej aktualizacji danych lub usuwania konkretnych treści, także bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

3. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa dotyczące zasad ochrony danych osobowych, które zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO), Ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

4. Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal, ul. Chemiczna 3, 61-013 Poznań, tel. 0048 61 848 38 31, fax. 0048 61 878 05 14, kom. 0048 607 055 365 / 0048 607 055 362, mail: alumex@alumex.biz.pl, NIP: 781 00 46 871, Regon: 630126450

5. Każda osoba odwiedzająca Stronę staje się automatycznie jej Użytkownikiem, zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności. W czasie przeglądania zawartości Strony przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo do: uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe; dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia bądź zaprzestania ich przetwarzania.

6. Na Stronie zamieszczone są: formularz kontaktowy. Wypełnienie formularza wiąże się z podaniem przez Użytkowników określonych danych osobowych.

7. Pliki cookies.
W celu usprawniania korzystania ze Strony, w szczególności poprzez dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb Użytkowników, Administrator wykorzystuje pliki typu cookie, czyli krótkie informacje tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, na telefonie, czy też innym urządzeniu, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze Strony) podczas przeglądania Strony. Pliki te umożliwiają późniejszą identyfikację takiego urządzenia, a w konsekwencji identyfikację Użytkownika, w przypadku kolejnych wejść na Stronę.

Pliki cookie zbierają informacje dotyczące korzystania ze Strony przez Użytkownika. Ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Strony, dostosowanie zawartości Strony do preferencji Użytkownika. Pozwalają one rozpoznać urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookie pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości.

Strona wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

Wydajnościowe pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony.
Funkcjonalne pliki cookies – pozwalają „zapamiętać” wybrane przez Użytkownika ustawienia.
Sesyjne pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych, ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.
Stałe pliki cookies – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies są wykorzystywane na Stronie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Strony. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywane na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Użytkownik może w każdym czasie zablokować lub ograniczyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia oraz trwale usunąć pliki już zapisane. Administrator oświadcza, że zablokowanie lub ograniczenie dostępu plików cookies do urządzenia Użytkownika może wpłynąć negatywnie na możliwość skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony oraz zapewnia, iż zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych zarówno w urządzeniu jak i w jego oprogramowaniu.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu w jakim zostały zebrane na podstawie udzielonej dobrowolnej zgody lub umowy. Podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być przez w/w Administratorów danych, w następujących celach:

a) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się wiążącą strony umowę lub relację biznesową,

b) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),

c) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust.1 f) RODO). Za prawnie usprawiedliwionym celem uważa się wówczas udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania,

d) w celach związanych z przygotowaniem oferty. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO),

9. Państwa dane osobowe zgodnie z zasada czasowości, będą przechowywane do czasu upływu okresu archiwizacji, wygaśnięcia umowy lub wycofania zgody.

10. Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazane:
osobom zatrudnionym w: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal,
– podmiotom, z którymi Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane’) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal przewidzianych prawem, ochrony praw Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal zgodnie z przepisami prawa o realizacji uzasadnionego interesu Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Alumex Elżbieta Baranowska, Jan Duczmal.
organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

11. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl (dawniej GIODO).

12. Informuje się, że podanie danych osobowych jest:

a) w przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną,

b) W przypadku wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów i usług partnerów biznesowych, współpracujących z Administratorem danych – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów i usług drogą telefoniczną lub elektroniczną należących do partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych,

c) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Państwu odpowiedzi na zadawane pytania,

d) w celach związanych z przygotowaniem oferty – dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i przesłania oferty,

e) w celach związanych z zawarciem i realizacja postanowień umowy – jest wymogiem umownym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przygotowania i realizacji postanowień zawartych w umowie,

13. Administrator danych przetwarza dane osobowe zwykłe i w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów. W przypadku przesyłania danych osobowych w celach marketingowych, przetwarzane mogą być np. imię i nazwisko, numer telefonu lub/i adres poczty elektronicznej. Zgodnie z zasadą minimalizacji, przetwarzamy tylko taki zakres danych osobowych, jaki jest niezbędny do realizacji celu przetwarzania lub wynika z obecnie obowiązujących przepisów prawa.

14. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych

15. Informujemy, że podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

16. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: alumex@alumex.biz.pl

17. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

18. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:

imię;

nazwisko;

adres do dostawy (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

adres na fakturze (ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

adres e-mail;

numer telefonu;

nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;

numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.

Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.

19. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika serwisu lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

20. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.

21. Informujemy o prawie gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

22. Polityka prywatności znajduje się na stronie www. alumex.biz.pl  oraz w siedzibie Firmy.